Trykktransmitter
Utsignal (mA)
Utsignal (V)
Differansetrykktransmitter
Kommunikasjon
Utsignal (mA)
Utsignal (V)
Trykkbryter
Differansetrykkbryter
Din handlekurv
Trykktransmitter
Utsignal (mA)
Utsignal (V)
Differansetrykktransmitter
Kommunikasjon
Utsignal (mA)
Utsignal (V)
Trykkbryter
Differansetrykkbryter